Med dagens globala och komplexa utmaningar blir det allt svårare – och allt viktigare – att skapa socialt hållbara lokalsamhällen. Många enskilda exempel på framgångsrika praktiker utvecklas, och det finns mycket att vinna om lokala verksamheter och modeller får utrymme att verka i ett större sammanhang.

Därför finns Unesco LUCS!

Unesco LUCS står för Lokalt Unescocenter för samverkan och invigdes i maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Grundarna är tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Unesco LUCS har sitt ursprung i samarbetet inom European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) som etablerades 2004 på initiativ av Unesco. Formellt ingår centret i samarbete med både Unesco och Svenska Unescorådet.

Som första Unesco LUCS i Norden, syftar verksamheten till att skapa hållbara platser som präglas av social jämlikhet och lika rättigheter och möjligheter för alla. Målet är att få fram hållbara lösningar som kan spridas inom landet till de egna aktörerna i LUCS och tillbaka till Unesco som inspiration till en samhällsutveckling nationellt och internationellt utifrån LUCS syfte.

Unesco LUCS kansli är placerat vid Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja.

Avsiktsförklaring

Utgångspunkten för de etiska riktlinjerna är Unesco LUCS tre ställningstaganden:
  1. Som medlemmar bejakar vi komplexiteten i frågor om identitet, hemmahörande och sammanhållning. Allt fler frågor behöver hanteras i en etnisk och religiöst och blandad befolkning på ett långsiktigt hållbart och inkluderande sätt.
  2. Vi åtar oss att i praktiken främja alla människors lika värde och okränkbarhet, oavsett hudfärg, etnicitet, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
  3. All verksamhet som utvecklas ska bygga på en grund som inte gör skillnad på människor, eller tilldelar dem egenskaper p.g.a. någon av de sju i Sverige lagstadgade diskrimineringsgrunder. All verksamhet ska bygga på en medveten antirasistisk grund.

Styrelse

Som Unescos formella representant i Sverige har Svenska Unescorådet en permanent plats i styrelsen för att säkerställa att Unescos agenda återspeglas i verksamheten. Som grundare har Botkyrka, Malmö och Eskilstuna kommun var sin permanent plats i styrelsen. Därutöver ska styrelsen bestå av representanter från vardera offentliga sektorn, civilsamhället, samt forskare eller högskolor.

 

Ordförande: Jens Sjöström (S), Botkyrka

Angelika Andersson, Rädda Barnen

Julia Beil Amarilla, ABF

Bojan Brstina, SIOS

Nils Karlsson, Malmö

Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola

Paul Lappalainen, forskare och jurist

René León Rosales, IMER-förbundet

Arja Leppänen, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Marie Svensson, Eskilstuna

Cecilia Safaee, Futebol dá força

Kenneth Persson, Borlänge

David Thurfjell, Södertörns högskola

Jonas Ward, Familjebostäder

 

Suppleanter

Stefan Dayne, Botkyrka

vakant, Malmö

Maria Chergui, Eskilstuna

 

Revisorer och revisorssuppleanter

Auktoriserad revisor: Mats Blomgren, PWC

Lekmannarevisor: Lennart Lindström, Botkyrka

Revisorssuppleant: vakant, Malmö

Revisorssuppleant: vakant, Eskilstuna

 

Valberedning

Helena Rojas, Botkyrka (sammankallande)

Mark Blake, Everland Communications AB

Frank Kanu, OPAD

vakant

UNESCO

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, och bildades 1945 för att arbeta för fred och säkerhet.

Läs mer om Unesco

SVENSKA UNESCORÅDET

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco med uppdraget att ge råd till Sveriges regering om Unescos verksamhet och att sprida information om Unesco i Sverige.

Läs mer om svenska Unesco
Teskedsorden
Familjebostäder i Göteborg
Malmö
HFAB
Mångkulturellt centrum
Malmö mot diskriminering