Visar på första sidan

Boendekraft

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har gemensamt tecknat ett boinflytandeavtal om Boendekraft. Fokus i avtalet ligger på trivselskapande åtgärder och ökad delaktighet bland de boende. Avtalet reglerar inflytandet över boendemiljö, ombyggnad och upprustning av Botkyrkabyggens nuvarande och tillkommande fastighetsbestånd. De som arbetar med Boendekraft i våra områden kallas för gårdsambassadörer. Alla hyresgäster som tillsammans vill engagera sig…

Postkolonialt forum

Problemet Då rasismen är på framfart både runt om i Europa och Sverige, behövs analyser som går bortom reduceringen av rasistiska erfarenheter till frågor om enskilda attityder och fördomar. För att förstå ojämlika förhållanden behövs fler perspektiv som synliggör just maktförhållandena som grogrund för rasismen och exkluderingen vilket drabbar stora delar av den svenska arbetarklassen.…

Etablerings- och resurscenter

Etablerings- och resurscenter (tidigare Träffpunkt Syd) utgår från den erfarenhet och kunskap som finns samlad inom Vårljus och prövar nya grepp för etablering och integration i en tid då alla är överens om utmaningarna samtidigt som det finns få formulerade insatser för kommunerna att beställa. Etablerings- och resurscenter – ett integrationståg som går i båda…

Välkomstjobb

Välkomstjobb hjälper nyanlända i etableringen, som har ett lägenhetsavtal med HFAB, till snabbare inträde på arbetsmarknaden via jobb eller praktik. Syftet är snabbare integration och egen försörjning. Bostadsbolaget ser fördelar ur såväl ett mänskligt perspektiv som ur en ekonomisk synvinkel. Kunskapspiloten utforskar nya vägar till arbete och nya sätt att rekvirera platser för praktik och…

Digital dialog

Vem deltar? Vems röst kommer till tals? Vem kommer på mötet? Är jag själv aktiv? Medborgardialog – där alla kan och få vara med – är en grundbult i demokratin. Vi är alla medborgare och vi har en röst var. Pilotprojektet Digital dialog som drivs av Everland Communications vill bidra till utveckling av konkreta metoder…