I Sverige finns det ständigt behov av att utveckla kunskapen om hållbar utveckling när det gäller att skapa en hållbar samhällsutveckling i en befolkning med en mångfald av identiteter, religioner och kulturella bakgrunder. Att utveckla ett hållbart inkluderande samhälle i ett sådant landskap kräver eftertanke och samarbete kring goda idéer. Därför finns Unesco LUCS!

Unesco LUCS står för Lokalt Unescocenter för samverkan och invigdes i maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Grundarna är tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Unesco LUCS har sitt ursprung i samarbetet inom European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) som etablerades 2004 på initiativ av Unesco. Formellt ingår centret i samarbete med både Unesco och Svenska Unescorådet.

Som första Unesco LUCS i Norden, är målet med verksamheten att arbeta mot diskriminering och rasism och för att främja mänskliga rättigheter både nationell och internationellt. Vi arbetar med att samla och sprida kunskap om platsidentitet, social jämlikhet och sammanhållning, interkulturell och interreligiös dialog samt att utveckla metoder och verktyg för att kunna gå från ord till handling.

Unesco LUCS kansli är placerat vid Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja.

Avsiktsförklaring

Utgångspunkten för de etiska riktlinjerna är Unesco LUCS tre ställningstaganden:
  1. Som medlemmar bejakar vi komplexiteten i frågor om identitet, hemmahörande och sammanhållning. Allt fler frågor behöver hanteras i en etnisk och religiöst och blandad befolkning på ett långsiktigt hållbart och inkluderande sätt.
  2. Vi åtar oss att i praktiken främja alla människors lika värde och okränkbarhet, oavsett hudfärg, etnicitet, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
  3. All verksamhet som utvecklas ska bygga på en grund som inte gör skillnad på människor, eller tilldelar dem egenskaper p.g.a. någon av de sju i Sverige lagstadgade diskrimineringsgrunder. All verksamhet ska bygga på en medveten antirasistisk grund.

Styrelse

Som Unescos formella representant i Sverige har Svenska Unescorådet en permanent plats i styrelsen för att säkerställa att Unescos agenda återspeglas i verksamheten. Som grundare har Botkyrka, Malmö och Eskilstuna kommun var sin permanent plats i styrelsen. Därutöver ska styrelsen bestå av representanter från vardera offentliga sektorn, civilsamhället, samt forskare eller högskolor.

 

Ordförande: Jens Sjöström (S), Botkyrka

 

Angelika Andersson, Rädda Barnen

Julia Beil Amarilla, ABF

Bojan Brstina, SIOS

Nils Karlsson, Malmö

Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola

Paul Lappalainen, forskare och jurist

René León Rosales, IMER-förbundet

Arja Leppänen, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Marie Svensson, Eskilstuna

Cecilia Safaee, Futebol dá força

Kenneth Persson, Borlänge

David Thurfjell, Södertörns högskola

Jonas Ward, Familjebostäder

 

 

Suppleanter

Stefan Dayne, Botkyrka

vakant, Malmö

Maria Chergui, Eskilstuna

 

 

Revisorer och revisorssuppleanter

Auktoriserad revisor: Mats Blomgren, PWC

Lekmannarevisor: Lennart Lindström, Botkyrka

Revisorssuppleant: vakant, Malmö

Revisorssuppleant: vakant, Eskilstuna

 

 

Valberedning

Helena Rojas, Botkyrka (sammankallande)

Mark Blake, Everland Communications AB

Frank Kanu, OPAD

vakant

UNESCO

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, och bildades 1945 för att arbeta för fred och säkerhet.

Läs mer om Unesco

SVENSKA UNESCORÅDET

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco med uppdraget att ge råd till Sveriges regering om Unescos verksamhet och att sprida information om Unesco i Sverige.

Läs mer om svenska Unesco
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
Botkyrkabyggen
HFAB
Familjebostäder i Göteborg
Futebol dá força
Malmö FF