• Malmö mot diskriminering

Unesco LUCS är en förening där kommuner, lärosäten, föreningar och andra organisationer kan vara medlemmar.

Föreningens syfte är att åstadkomma en socialt hållbar utveckling i etniskt blandade områden genom att i allians mellan forskning, förvaltning och föreningsliv arbeta med begrepp som platsidentitet och social gemenskap, lika rättigheter oavsett bakgrund och härkomst samt interreligiös och interkulturell dialog. Arbetet inom Unesco LUCS handlar om att vässa arbetet med mänskliga rättigheter och synliggöra diskriminerande strukturer för att kunna åtgärda dessa. Ett led i arbetet med att skapa långsiktigt hållbar utveckling är att mobilisera gemensamma resurser och kunskaper för att bygga jämlikhet och sammanhållning över etniska och religiösa gränser.